BB-14 Matte Metallic Leather

BB-14 Matte Metallic Leather

$3.19Price
 

BB-14 Matte Metallic Leather
CzechMates glass 2-Hole Bar Beads, 6x2mm, 5 gram bags 

 

tem #389-26-K0167